Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical este de competenţa Ministerului Sănătăţii (MS) spaniol, corelat cu REAL DECRETO 1837/2008, din 8 noiembrie.

Recunoaşterea academică (atestarea) permite continuarea studiilor la alt nivel educaţional şi este în competenţa MS spaniol.

Specificaţia  actelor  necesare  se  găsesc  pe  site-ul  MS,  secțiunea  “documentación necesaria”, la adresa:   https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/profesionales.htm .

Pentru   informaţii   suplimentare   la   Ministerul   Sănătăţii   spaniol   la   telefon: 0034901400100, sau la email:  oiac@msps.es .

Documente necesare:

cererea  aplicantului,  adaptată  la  modelul  care  apare  în  pagina  electronică  a  MS spaniol,

copia documentului naţional de identitate, paşaport sau document echivalent (carte de identitate) care să demonstreze ca aplicantul aparţine unei ţări membre a UE, sau a unei ţări semnatare la Acordul asupra SEE,

copie după titlul/titlurile academice,

certificat oficial şi personal al studiilor aplicantului din care să reiasă:

-durata studiilor, în ani academici,

-descrierea disciplinelor promovate, cu numărul de ore teoretice şi practice, pentru fiecare în parte.

Acest certificat nu se cere aplicanţilor la recunoaşterea titlului de Asistenţi medicali generalişti, moaşe.

Totuşi, în cazurile în care se constată diferenţe substanţiale privind formarea naţională impusă, raportat la art.14 din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului se poate solicita aplicantului alte informaţii[5] precum :

certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării membre de origine sau de provenienţă care să demonstreze că aplicantul este un profesionist, că nu este inabilitat în a exercita profesia (Certificate of good standing) şi că îndeplineşte condiţiile impuse de Directiva menţionată, pentru a exercita profesia. Certificatul este valabil 3 luni de la data eliberării,

certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării membre de origine sau de provenienţă care să demonstreze că titlul prezentat permite exercitarea profesiei în ţara de origine şi îndeplineşte condiţiile stabilite de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

certificat cu specificarea conţinutului concret al exercitării profesiei, eliberat de autoritatea competentă care să ateste exercitarea profesiei 2 ani cu norma întreagă, în ultimii 10 ani, în statul membru care a eliberat titlul, doar în cazul în care în acest stat nu este reglementată profesia menţionată.

Documentul nu este necesar pentru titlurile obţinute în România deoarece profesia de asistent medical este reglementată.

În  cazurile în  care titlurile de Asistent Medical Generalist, moaşă nu  răspund în totalitate exigenţelor, conf. Cap. III al Titlului III, din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, se solicită un certificat eliberat de autoritatea competentă care să demonstreze că titularul său s-a dedicat efectiv şi legal activităţilor corespunzătoare, cel puțin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani de la data eliberării certificatului.

Documentele trebuiesc prezentate astfel: însoţite de traducere oficială în limba spaniolă, în copii legalizate de către notari publici sau de către funcţionarii abilitaţi de a prelua cererile de atestare, cu prealabila prezentare a documentelor în original. Cererea de solicitare pentru abilitarea exercitării profesiei în Spania, cu documentele solicitate, se vor prezenta de preferinţă la instituţiile centrale sau periferice ale Ministerului Sănătăţii Spaniol, abilitate conform art.38.4 din Legea 30 din 26.XI. 1992, de Regim Juridic al Administraţiilor Publice şi de Procedura Comună Administrativă.

Poți obține un preț special pentru traducerea realizată de un traductor jurado de rumano, Certificatului de Membru al Ordinului Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, al Planului de învățământ, Certificatului de calificare nivel 5, Diplomei de Bacalaureat, precum și a altor documente necesare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
¿Hola, en que puedo ayudarte?